Ugdymas

Išrašas iš Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo plano

 

   Ugdymo planas rengiamas 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams. Planą rengia darbo grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus 2019-04-29 įsakymu Nr.V-77. Planas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į pokyčius ugdymo procese.

III SKYRIUS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

            9. Ugdymo proceso pradžia ir pabaiga           

Mokslo metai

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė

2019-2020 m.m.

2019-09-02

2020-06-09

175 dienos

2020-2021 m.m

2020-09-01

2021-06-08

175 dienos

            10. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.

            10. 1. 2019-2020 mokslo metai

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

Pirmas pusmetis

2019-09-02

2020-01-17

Antras  pusmetis

2020-01-20

2020-06-09

            10.2. 2020-2021 mokslo metai

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

Pirmas pusmetis

2020-09-01

2021-01-15

Antras  pusmetis

2021-01-18

2021-06-08

            11. Pamokų  laikas:

            11.1. 1 - oje klasėje

Pamoka

Pamokų laikas

Prasideda

Baigiasi

1.

8.00

8.35

2.

8.55

9.30

3.

9.50

10.25

4.

10.55

11.30

5.

12.00

12.35

            11.2. 4 - oje klasėje

Pamoka

Pamokų laikas

Prasideda

Baigiasi

1.

8.00

8.45

2.

8.55

9.40

3.

9.50

10.35

4.

10.55

11.40

5.

12.00

12.45

6.

12.55

13.40

             12. Ugdymo procesas organizuojamas taikant šiuos ugdymo būdus: pamoka, nepamokinė veikla, projektinė veikla, integruota veikla.

            13. Ne pamokomis, netradiciškai (ugdomasis projektas, kūrybinis darbas ar pan.) organizuotas ugdymo procesas skirstomas į skirtingos trukmės periodus, kai vieno periodo trukmė ne ilgesnė kaip 1 val. 30 min. Veiklos metu pedagogai numato pertraukas mokinių poilsiui. Viena pertrauka ne trumpesnė kaip 30 min. arba dvi – ne trumpesnės kaip 20 min. 

            14. Ugdomoji veikla per dieną 1 klasėje trunka ne daugiau kaip 5 valandas, 2-4 klasėse ne daugiau kaip 6 val.         

            15. Mokinių atostogos 2019–2020 mokslo metais:

Atostogos

prasideda

baigiasi

į mokyklą

Rudens

2019-10-28

2019-10-31   

2019-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03   

2020-01-06

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

2020-02-24

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17    

2020-04-20

Vasaros

2020-06-10

2020-08-31    

2020-09 -02

           16. Mokinių atostogos 2020–2021 mokslo metais:

Atostogos

prasideda

baigiasi

į mokyklą

Rudens

2020-10-26

2020-10-30   

2020-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05   

2021-01-06   

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

2021-02-22

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09    

2021-04-12   

Vasaros

2021-06-09

2021-08-31

2020-09 -01

            17. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), reikalavimus, ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

            18. Mokyklos direktorė, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, įskaičiavimo / neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių derina su mokyklos taryba, Akmenės rajono savivaldybe.