Tėvams ir mokiniams

STANDARTIZUOTŲ TESTŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

NAUJOSIOS AKMENĖS ,,SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOJE 2016 M.

 

             

                 Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija su Nacionaliniu egzaminų centru (NEC) pasirašė sutartį dėl dalyvavimo veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015-2016 m“.

                 Tyrimo tikslas – šalies ir mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

Progimnazijos mokinių pasiekimų įvertinimui bus panaudoti diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams ir standartizuoti testai 4, 6, 8 klasių mokiniams. Tyrimui taip pat bus panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 klasėms) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu.

                 Testavimas mokyklose vyks pagal nustatytą grafiką, laikantis Bendrosios testavimo vykdymo tvarkos, nepažeidžiant testavimo medžiagos konfidencialumo reikalavimų:

 

DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2016 m.

Nurodyto dalyko diagnostinis/ standartizuotas testas/ klausimynas

Testo / klausimyno pildymo trukmė

Testavimo data

Testų ir vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTAS sistemoje

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis

apie 45 min.

Balandžio 26 d.

Balandžio 26 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.

Balandžio 28 d.

Balandžio 28 d.

RAŠYMAS, 2 dalis

apie 45 min.

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

4 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 26 d.

Balandžio 26 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 28 d.

Balandžio 28 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

KLAUSIMYNAS

30 min.

Pasirinktinai iki gegužės 6 d.

 

6 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 27 d.

Balandžio 27 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 29 d.

Balandžio 29 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 5 d.

Gegužės 5 d.

KLAUSIMYNAS

30 min.

Pasirinktinai iki gegužės 6 d.

 

8 KLASĖ

RAŠYMAS

60 min.

Balandžio 19 d.

Balandžio 19 d.

SKAITYMAS

60 min.

Balandžio 21 d.

Balandžio 21 d.

MATEMATIKA

60 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min.

Gegužės 3 d.

Gegužės 3 d.

GAMTOS MOKSLAI

60 min.

Gegužės 6 d.

Gegužės 6 d.

KLAUSIMYNAS

30 min.

Pasirinktinai iki gegužės 6 d.

 

 

 

                 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinių testų skaitymo, rašymo ir matematikos vertinimą, taikant pateiktus įrankius, vykdys vertinamus mokinius mokantis mokytojas.

                 Mokinių testai bus įvertinti pagal pateiktas vertinimo instrukcijas, rezultatai suvesti į NEC parengtas ir pateiktas elektronines formas. Mokyklos, klasės ir mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos bus skirtos tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, pačiam mokiniui, jo tėvams.

                 Progimnazija informuos mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kad atliekant mokymosi pasiekimų vertinimą bus naudojami mokinių klausimynai, kurių duomenys būtini apskaičiuojant mokyklai svarbius rodiklius. Tėvams ar globėjams bus sudaryta galimybė susipažinti (prieš duodant sutikimą, kad jo vaikas/globotinis užpildytų klausimyną, naudojamą kartu su standartizuotais testais) su klausimynų turiniu.

            Klausimynai skelbiami NEC interneto svetainėje adresu http://www.nec.lt/342/, arba, jei tėvai ar globėjai to pageidauja, jiems pateiks juos atspausdintus.

                 Klausimyno atsakymai nebus prieinami nei progimnazijos mokytojams, nei administracijai, nes, vos tik juos užpildžius, jie bus sudėti į voką ir išsiųsti į NEC. Mokyklai bus pateikti tik apibendrinti jų rezultatai. Daugiau informacijos www.nec.lt .

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

 Vanda Sobenkienė ir Ieva Zalbaitė

Atnaujinta: 2016-02-17