Išrašas iš Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo plano

Ugdymo planas rengiamas 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams. Planą rengia darbo grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus 2019-04-29 įsakymu Nr. V-77. Planas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į pokyčius ugdymo procese.

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

Mokslo metaiUgdymo proceso pradžiaUgdymo proceso pabaigaUgdymo proceso trukmė
2019-2020 m.m.2019-09-022020-06-09175 dienos
2020-2021 m.m.2020-09-012021-06-08175 dienos

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.

2019-2020 mokslo metai

PusmečiaiPrasidedaBaigiasi
Pirmas pusmetis2019-09-022020-01-17
Antras  pusmetis2020-01-202020-06-09

2020-2021 mokslo metai

PusmečiaiPrasidedaBaigiasi
Pirmas pusmetis2020-09-012021-01-15
Antras  pusmetis2021-01-182021-06-08

Pamokų  laikas:

1-oje klasėje

PamokaPrasidedaBaigiasi
1.8:008:35
2.8:559:30
3.9:5010:25
4.10:5511:30
5.12:0012:35

2-4 klasėje

PamokaPrasidedaBaigiasi
1.8:008:45
2.8:559:40
3.9:5010:35
4.10:5511:40
5.12:0012:45
6.12:5513:40

             12. Ugdymo procesas organizuojamas taikant šiuos ugdymo būdus: pamoka, nepamokinė veikla, projektinė veikla, integruota veikla.

            13. Ne pamokomis, netradiciškai (ugdomasis projektas, kūrybinis darbas ar pan.) organizuotas ugdymo procesas skirstomas į skirtingos trukmės periodus, kai vieno periodo trukmė ne ilgesnė kaip 1 val. 30 min. Veiklos metu pedagogai numato pertraukas mokinių poilsiui. Viena pertrauka ne trumpesnė kaip 30 min. arba dvi – ne trumpesnės kaip 20 min. 

            14. Ugdomoji veikla per dieną 1 klasėje trunka ne daugiau kaip 5 valandas, 2-4 klasėse ne daugiau kaip 6 val.         

            15. Mokinių atostogos 2019–2020 mokslo metais:

Atostogosprasidedabaigiasiį mokyklą
Rudens2019-10-282019-10-31   2019-11-04
Žiemos (Kalėdų)2019-12-232020-01-03   2020-01-06
Žiemos2020-02-172020-02-212020-02-24
Pavasario (Velykų)2020-04-142020-04-17    2020-04-20
Vasaros2020-06-102020-08-31    2020-09 -02

           16. Mokinių atostogos 2020–2021 mokslo metais:

Atostogosprasidedabaigiasiį mokyklą
Rudens2020-10-262020-10-30   2020-11-02
Žiemos (Kalėdų)2020-12-232021-01-05   2021-01-06   
Žiemos2021-02-152021-02-192021-02-22
Pavasario (Velykų)2021-04-062021-04-09    2021-04-12   
Vasaros2021-06-092021-08-312020-09 -01

            17. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), reikalavimus, ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

            18. Mokyklos direktorė, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, įskaičiavimo / neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių derina su mokyklos taryba, Akmenės rajono savivaldybe.