Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija (biudžetinė įstaiga, kodas 300009283), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo krūvis:  nepilnas (0,75 etato).

Pareigybės lygis: A

Darbo užmokestis:  koeficientas 10,5.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Aukštasis pedagoginis išsilavinimas;
 • Pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 2 metų pedagoginio darbo stažas;
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
 • Mokėti bent vieną iš trijų bendrųjų Europos kalbų A1 lygiu (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 • Išmanyti šiuolaikines informacines kompiuterines priemones ir jas taikyti pagal  LR ŠMM patvirtintus reikalavimus, mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
 • Gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, dirbti komandoje, būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus darbo dokumentus.

Direktoriaus pavaduotojas turi žinoti ir išmanyti:

 • Švietimo politiką, progimnazijos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
 • Ugdymo turinio vadybą;
 • Progimnazijos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
 • Progimnazijos kultūros formavimą ir kaitą;
 • Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
 • Savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į progimnazijos valdymą;
 • Edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
 • Mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
 • Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;
 • Darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse;
 • Užpildytą pretendento anketą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.    

Konkurso pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami tiesiogiai, elektroniniu paštu rastine@sauletekioprogimnazija.lt arba registruotu laišku iki  gegužės 5 d. įskaitytinai, darbo dienomis nuo 7.30 iki 12.00 ir nuo 12.30  iki 16.00 val. progimnazijos raštinėje adresu: V.Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė.

Telefonas pasiteirauti: (8 425)  56 971  arba 8 610 38342.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką gegužės 17 d. 10 val. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus kabinete.