Aktualijos

Anglų kalbos mokytojos – respublikinėje konferencijoje „Kūrybiška klasė“

Anglų kalbos mokytojos – respublikinėje konferencijoje „Kūrybiška klasė“

   Lap­kri­čio 24 dieną Joniškio Mato Slančiausko pro­gim­na­zi­joje vyko res­pub­li­kinė meto­dinė užsie­nio kalbų moky­tojų kon­fe­ren­cija „Kūry­biška klasė“. Į kon­fe­ren­ciją atvyko dalyviai iš Tel­šių, Šiau­lių, Rad­vi­liš­kio, Pak­ruojo, Akme­nės, Joniš­kio ir žinoma iš Naujosios Akmenės miesto mokyklų. Kon­fe­ren­ciją pra­dėjo pro­gim­na­zi­jos „Matau­šiukų“ klu­bas, kurio spektaklis atskleidė senovės lietuvių gyvenimo ypatumus. Svei­ki­nimo žodį tarė ir kon­fe­ren­ciją ati­darė pro­gim­na­zi­jos direk­torė S. Plak­sij bei rajono vice­merė V. Alek­na­vi­čienė.  Iš viso kon­fe­ren­ci­joje pri­sta­tyta 17-a pra­ne­šimų bei 4 sten­di­niai pri­sta­ty­mai, kuriuose  moky­to­jai dali­nosi kūry­bi­nė­mis idė­jo­mis, sėk­minga jų įgy­ven­di­nimo patir­timi.

   Mūsų progimnazijos anglų kalbos mokytojos vyko į konferenciją turėdamos tikslą ne tik sužinoti naujų dalykų, bet ir pačios pasidalino gerąja patirtimi. Mokytojos L. Balčiūnienė ir R. Joniškienė vyko ten pasiklausyti pranešimų ir sužinoti naujų būdų bei metodų, kurie padėtų pamokas organizuoti dar įdomiau. O mokytojos R. Kleinienė, N.Vaičiūtė, D. Jarušaitienė ir J. Bružienė paruošė pranešimus ir juos pristatė konferencijos dalyviams. Mokytojos Romos Kleinienės pranešimas buvo apie internetinės programos „Skype“ panadojimą pamokų metu. Mokytoja Neringa Vaičiūtė buvo paruošusi du pranešimus. Vienas iš jų buvo apie mūsų mokykloje tradicine tapusia „Apple Day“ projektinę, integruotą bei atvirą pamoką, o antrasis pranešimas buvo apie mūsų mokykloje diegiamą individualios kiekvieno mokinio pažangos stebėjimo sistemą. Mokytoja D. Jarušaitienė pasidalino savo patirtimi organizuojant pamokas, skirtas Europos kalbų dienai. O mokytoja J. Bružienė dalinosi savo gerąja patirtimi kaip moko mokinius anglų kalbos, naudodama įvairius metodus.

   Kon­fe­ren­ci­jos daly­viai pri­statė sėk­min­gas pamo­kas, inte­g­ra­ciją pamo­kose, pro­jek­tus ir meto­dus, kurie moty­vuoja moky­mąsi, ska­tina kūry­biš­kai mąs­tyti ir moky­to­jus, ir moki­nius. Pui­kiai pavy­kęs ren­gi­nys atei­tyje žadama, jog peraugs į tarp­tau­tinę konferenciją. Mes, anglų kalbos mokytojos, esame dėkingos Joniškio Mato Slančiausko progimnazijai už šiltą priėmimą, gerai organizuotą konferenciją ir naudingas idėjas.

Vyr.anglų kalbos mokytoja Neringa Vaičiūtė
Ankstesnės naujienos


Kas sieja Regbio miestą ir Naująją Akmenę?  Kokius sportinius žaidimus per kūno kultūros pamokas žaidžia britų ir amerikiečių moksleiviai? Atsakymų į šiuos ir daugybę kitų su sportu susijusių klausimų 6a klasės mokiniai ieškojo per dvi integruotas anglų kalbos ir  kūno kultūros pamokas „Sportiniai žaidimai“ (mokytojos L. Balčiūnienė ir L.Štutienė).

  2016 m. balandžio 6 dieną Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje 5-ų klasių mokiniai dalyvavo pamokėlėse, kurių tema  — „Vaiko konstitucijos pristatymas ir įteikimas“.

Kovo 14 dieną mūsų mokykloje svečiavosi vienintelė per Lietuvą keliaujanti nariuotakojų ekspozicija ir jos neįprasti gyvūnai.

Nekentėk patyčių vienas!

2016 m. vasario 26 d. „Saulėtekio“ progimnazijoje organizuojama TĖVŲ DIENA.