DĖL UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU
NUOTOLINIS MOKYMASIS VIRS SAVARANKIŠKUMO, SAVIUGDOS PAMOKOMIS

Mieli mokiniai ir tėveliai, supažindiname, kaip mokysimės nuotoliniu būdu, kol šalyje tęsis karantinas.

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu remiantis Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka, kuri išsiųsta mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) EDUKA dienyno pranešimu.
UŽDUOČIŲ PATEIKIMAS
Mokytojai užduotis Jums pateiks per EDUKA dienyną, todėl turite kasdien tikrinti pranešimus. Kiekvienas mokytojas pateiks išsamius nurodymus ką, kaip ir iki kada atlikti. Jūsų atsakomybė yra užduotis pateikti laiku ir tinkamai. Pamokos nuotoliniu būdu planuojamos pagal esamą pamokų tvarkaraštį (apie pakeitimus sužinosite dienyne). Konsultacijos taip pat vyks pagal patvirtintą konsultacijų grafiką.
Mūsų mokykloje sutarėme, kad pagrindinės mūsų naudojamos mokymosi aplinkos yra – EDUKA. Mokytojai gali naudoti ir kitas nuotolinio mokymosi priemones, apie kurias informuos per EDUKA dienyną.
NUOTOLINĖS PAMOKOS IR KONSULTACIJOS.
Jūsų mokytojai nuotolines pamokas ir konsultacijas ves ZOOM programa. Tam reikės į kompiuterį ar telefoną atsisiųsti Zoom aplikaciją. Prisijungimo prie Zoom nuorodą atsiųsime sekančiu pranešimu. Taip pat, dėstantys mokytojai, gali nurodyti ir kitas priemones ar programėles, kuriomis lauks individualių klausimų, pvz. Messenger, Skype ir kt. Mokymo(si) procesui bus naudojama ir popierinis (vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, knygos, kt.) turinys. Pamokos vyks pagal tos dienos pamokų tvarkaraštį.
LANKOMUMAS.
Kiekvienos pamokos metu mokinys mokytojui turės atsiųsti atsakymą į klausimą, refleksijos klausimus ar atliktą užduotį. Mokiniai dalyvauja Zoom pamokose ir pagal sutartą su mokytoja laiką atsiskaito užduotis. O jeigu nedalyvavo Zoom pamokoje be priežasties ir užduočių neatsiskaitė, bus žymima N. Jei užduotis neatlikta iki nurodyto termino, rašoma pastaba į EDUKA dienyną. Mokytojas duoda terminą, iki kada atlikti užduotį. Jei mokinys dėl kažkokių priežasčių negali laiku atlikti užduoties, iš anksto informuoja mokytoją ir nurodo priežastis. Mokytojas sprendžia individualiai.
KUR KREIPTIS PAGALBOS.
Jei kyla problemų dėl prisijungimo prie ZOOM ar EDUKA aplinkų, dėl mokymosi nuotoliniu būdu galimybių, dėl sveikatos problemų – informuoti klasės vadovą įprastu būdu (arba per EDUKA dienyną pranešimu). Jei kyla problemų dėl dalyko mokytojo užduoties – konsultuotis pamokos ar konsultacijos metu su konkrečiu mokytoju, jo nurodytais būdais (arba per EDUKA dienyną pranešimu).
Daugeliui mūsų mokymas(is) nuotoliniu būdu – nauja ir nelengva patirtis. Pasitinkame ją pasiruošę, tačiau netikėtumų gali nutikti kasdien. Esame pasiruošę jums padėti, kuo galėsime. Jūs taip pat galite siūlyti savo pagalbą. Pirmiausia pasiūlykite ją savo klasės vadovui ir bendraklasiams.
Prašome mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų kiekvieną darbo dieną pasitikrinti pranešimus EDUKA dienyne.
Karantino laikotarpiu mokiniai į progimnazijos patalpas neįleidžiami. Prašome griežtai laikytis karantinui keliamų reikalavimų. SAUGOKIME SAVE IR KITUS.
Kilus klausimams, neaiškumams, kreipkitės į mokytojus, klasės vadovus, pagalbos mokiniui specialistus, mokyklos vadovybę EDUKA pranešimu, elektroniniu paštu, telefonu.
Būkime kantrūs ir bendradarbiaukime!

Violeta Karalienė
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos direktorė