Ugdymas

Išrašas iš Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos ugdymo plano

2017-2018 mokslo metai prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas 5-8 klasėm prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2018 m. birželio 15 d.

Ugdymo proceso trukmė 181 diena (36 darbo savaitės).

 Ugdymo procesas organizuojamas trimestrais:

Trimestrai

       Prasideda

       Baigiasi

Pirmasis trimestras

2017-09-01

2017-11-30

Antrasis trimestras

2017-12-01

2018-03-09

Trečiasis trimestras

2018-03-12

2018-06-15

 Mokinių atostogos:

Rudens atostogos

         2017 m. spalio 30 d.- lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogo

         2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

         2018 m. vasario19 d.- vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

        2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

2018-2019 mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. birželio 20 d.

Ugdymo proceso trukmė – 185  dienos.

Ugdymo procesas organizuojamas trimestrais:

Trimestrai

Prasideda

Baigiasi

Pirmasis trimestras

2018-09-01

2018-11-30

Antrasis trimestras

2018-12-03

2019-03-15

Trečiasis trimestras

2019-03-17

2019-06-20

Mokinių atostogos:

Rudens atostogos

 2018 m. spalio 29 d.- lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

 2018 gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų)

 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

 Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 8.00 val.

Pamokų laikas:

Pamoka

Pamokų laikas

Pertrauka

Pertraukų laikas (trukmė)

Prasideda

Baigiasi

1.

  8.00

  8.45

1.

  8.45 –   8.55 (10 min.)

2.

  8.55

  9.40

2.

  9.40 –   9.50 (10 min.)

3.

  9.50

10.35

3.

10.35 – 10.55 (20 min.)

4.

10.55

11.40

4.

11.40 – 12.00 (20 min.)

5.

12.00

12.45

5.

12.45 – 12.55 (10 min.)

6.

12.55

13.40

6.

13.40 – 13.50 (10 min.)

7.

13.50

14.35

7.

14.35 – 14.45 (10 min.)

8.

14.45

15.30

8.

 

 Progimnazijos direktorius, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji situacija – tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremalios situacijos paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius, o jeigu ekstremalioji situacija išplinta į daugiau negu tris savivaldybes, valstybės lygio ekstremalią situaciją skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Progimnazijos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

 Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiam a mokyklos internetinėje  svetainėje. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Progimnazijos ugdymo turinio dalį sudaro mokykloje ir už jos ribų vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė (toliau – pažintinė ir kultūrinė veikla), sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė, ugdymo karjerai ir kt. veikla, siejama su mokyklos ugdymo tikslais ir mokinių ugdymosi poreikiais.

Šioms veikloms per mokslo metus skiriama nuo 30 iki 60 pamokų (iki 10 mokymosi dienų):

Data

Pavadinimas

Klasės

2017/2018-09-01

Mokslo ir žinių diena

5-8

2017- 09-04/2018-09-03

Saugaus eismo ir elgesio prevencinė diena

5-8

2017-12-22/2018-12-21

Projektas ,,Kalėdų laukimo šventė“

5-8

2018-06-14/2019-06-19

Projektas ,,Atsiliepkite, talentai“

5-8

2018-06-13/2019-06-18

Atsisveikinimo su mokykla ir padėkos šventė

7-8

2018-06-15/2019-06-20

Mokslo metų užbaigimo diena ,,Kad vasara būtų saugi“

5-8

Tikslinama direktoriaus įsakymais

Klasių pažintinė ir kultūrinė, sportinė, socialinė, prevencinė, ugdymo karjerai veikla (iki 5 mokymosi dienų 2017-2018 m.m. ir 10 mokymosi dienų 2018-2019 m.m.).

5-8

Progimnazijos ugdymo planas parengtas dvejiems mokslo metams.

 Ugdymas organizuojamas trimestrais.

 Rengiami atskiri pradinio ir pagrindinio pakopų ugdymo planai.

 Ugdymo plano struktūra ir forma atitinka 2017-2018 ir 2018-2019 metų Bendruosius ugdymo planus.

 Progimnazijos ugdymo planu siekiama įgyvendinti šiuos mokyklos 2017-2019 metų strateginius tikslus ir uždavinius:

  • kokybiškas ugdymas (is) kiekvienam mokiniui:
  • pamokos veiksmingumo didinimas;
  • pagalbos mokiniams teikimo tobulinimas;
  • saugi ir kultūringa mokykla:
  • socialinių kompetencijų ugdymo tobulinimas;
  • pageidaujamo elgesio skatinimo ir drausminimo sistemos tobulinimas;
  • bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tobulinimas.

 

Ugdymo programoms įgyvendinti progimnazija numatė šiuos principus: nuoseklumas (tikslų, principų ir priemonių dermė) ir bendradarbiavimas, įgyvendinant dalykines ir bendrąsias kompetencijas.