PATVIRTINTA
Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio‘‘ progimnazijos
direktoriaus 2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-23

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į NAUJOSIOS AKMENĖS ,,SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimo į Naujosios Akmenės „Saulėtekio“  progimnaziją tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas per mokslo metus tvarką ir kriterijus, prašymų pateikimo vietą, pradžią ir pabaigą, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, priėmimo į mokyklą įforminimą, bendruosius klasių sudarymo kriterijus, Aprašo vykdymo atsakomybę ir priežiūrą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 ir Akmenės rajono savivaldybės „Priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu  Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio  25 d. sprendimu. Nr. T- 106.

II. SKYRIUS
PRIĖMIMO KRITERIJAI

3. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), o vyresni pateikia prašymą patys, prie prašymo pridėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

4. Prašymai progimnazijoje registruojami Dokumentų valdymo sistemoje.

5. Į Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnaziją mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį pirmumo teise priimami progimnazijoje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai paskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse priimami asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje besimokančių mokinių broliai ir seserys ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

6. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas mokymosi sutartimi.

7. Asmenų priėmimą vykdo progimnazijos direktorius ir mokinių priėmimo komisija (toliau – Komisija). Komisijos sudėtį ir darbo reglamentą (darbo trukmę ir vietą, Komisijos narių atsakomybę, mokinių ir tėvų informavimo apie priėmimą tvarką, asmenų pateiktų dokumentų saugojimo vietą) nustato progimnazijos direktorius įsakymu.

8. Progimnazijos direktorius viešai paskelbia prašymų ir kitų pateikiamų dokumentų priėmimo vietą ir laiką (pradžią ir pabaigą), atsakingus asmenis, reikalingų pateikti dokumentų sąrašą.

III. SKYRIUS
PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

9. Į pirmąsias klases mokiniai priimami Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijoje  (V. Kudirkos 11,  1 kab. (raštinėje) nuo sausio 2 d. iki vasario 28 d., nuo kovo 1 d. tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo priėmimo datą ir laiką:

9.1.  mokytis į 1 klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai;

9.2. mokytis į 1 klasę vaikai priimami vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

10. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką mokytis pagal pradinio ugdymo programą, turi pateikti:

10.1 atvykstantys į 1 klasę mokyklos direktoriui pateikia nustatytos formos prašymą, vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;

10.2. atvykstantys mokytis į 2-4 klasę nuo rugsėjo 1d. mokyklos direktoriui pateikia nustatytos formos prašymą, pažymėjimą apie mokymosi pasiekimus, vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją, vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a).

11. Į 1-4 klasę atvykstantis mokytis prasidėjus mokslo metams, pateikia mokyklos direktoriui nustatytos formos prašymą, pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją,

IV. SKYRIUS
PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ

12. Mokinių, baigusių progimnazijoje pradinio ugdymo programą ir norinčių mokytis tos pačios mokyklos penktoje klasėje, tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir sudaroma mokymo sutartis.

13. Atvykstantys mokytis į penktą klasę nuo rugsėjo 1d. mokyklos direktoriui pateikia pradinio išsilavinimo pažymėjimą,  nustatytos formos prašymą, vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją, vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a).

14. Atvykstantis mokytis į 5-8 klasę prasidėjus mokslo metams, pateikia mokyklos direktoriui nustatytos formos prašymą, pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, patvirtintą ankstesnės mokyklos direktoriaus.

V. SKYRIUS
PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ VYKDYMAS, ATSAKOMYBĖ

15. Priėmimą mokytis į Naujosios Akmenės“ progimnazijos 1-4 klases ir 5-8 klases bei Sablauskių skyriaus priešmokyklinę grupę vykdo progimnazijos direktorius. 

16. Mokinio dokumentai į 1-8 klases priimami progimnazijos raštinėje.

VI. SKYRIUS
KLASIŲ SUDARYMO KRITERIJAI

17. Klases sudaro vadovaudamiesi Savivaldybės tarybos nustatytu klasių komplektų skaičiumi mokyklai.

18. Klasės sudaromos vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų numatyta tvarka.

19. Mokinių skirstymas į klases:

19.1. skirstant  į pirmas klases atsižvelgiama:

19.1.1. į prašymo padavimo laiką ir tėvų nurodytą pageidavimą;

19.1.2. į lyčių tolygų paskirstymą klasėje;

19.1.3. į specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičių klasėse – paskirstoma proporcingai.

19.2. skirstant į penktas klases:

19.2.1. išdalijama klasė, kuri pageidauja, arba ta, kurioje yra mažiau mokinių;

19.2.2. specialių poreikių turintys mokiniai į klases paskirstomi proporcingai;

19.2.3. atsižvelgiama į vaikų ir jų tėvų pageidavimus;

19.2.4. į lyčių tolygų paskirstymą klasėje;

19.3. skirstant naujai atvykusius mokinius atsižvelgiama:

19.3.1.  į mokinių skaičių klasėje;

19.3.2.  į užsienio kalbas ir dorinį ugdymą pasirinkusių mokinių skaičių grupėse;

19.3.3.  į lyčių tolygų paskirstymą klasėse;

19.3.4.  į specialių poreikių turinčių mokinių skaičių klasėje.

20. Vienas mokinys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintis didelių ar labai didelių specia-liųjų ugdymosi poreikių (turintis pedagoginės-psichologinės tarnybos įvertinimo pažymą), prilyginamas dviem tos klasės, kurioje mokosi, mokiniams. Atitinkamai gali būti mažinamas maksimalus nustatytas klasės mokinių skaičius. Vienoje klasėje gali būti ne daugiau kaip trys tokie mokiniai.

21. Jeigu mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl svarbių priežasčių, kurios aptariamos su mokinio klasės vadovu, prašo vaiką perkelti į kitą paralelinę klasę ar grupę, prašymas patenkinamas, jei yra pageidaujamoje klasėje ar grupėje laisvų vietų.

VII. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Mokinių priėmimo į Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnaziją tvarkos aprašas gali būti koreguojamas.

__________________________

NAUJOSIOS AKMENĖS
„SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO

2020 m. sausio 28 d. Nr. V-22
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 17 punktu ir Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašu, patvirtintu progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-24:

1. S u d a r a u  priėmimo komisiją mokinių priėmimui į Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnaziją vykdyti:

1.1. Vanda SOBENKIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, – komisijos pirmininkė;
1.2. Zita MAZIUKIENĖ, spec. pedagogė, – narė;
1.3. Audronė VITKUTĖ, socialinė pedagogė, – narė;
1.4. Vilija ŠNARIENĖ, socialinė pedagogė, narė;
1.5. Birutė MAJEVSKAJA, raštvedė, – narė.

2. N u s t a t a u  priėmimo komisijos darbo vietą – Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija.

3. T v i r t i n u  Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentą (pridedama).

4. Į p a r e i g o j u  komisijos narius vadovautis Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašu, komisijos veiklos reglamentu.

Įsakymo kontrolę vykdo progimnazijos direktorius.

Direktorė                                                                                         Violeta Karalienė

__________________________

PATVIRTINTA
Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos
direktoriaus 2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-24

NAUJOSIOS AKMENĖS ,,SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO
KOMISIJOS VEIKLOS REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimas į Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnaziją organizuojamas remiantis priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-106, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.

2. Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos mokinių priėmimo komisijos (toliau – komisija) veiklos reglamentas nustato komisijos funkcijas, veiklos principus, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.

II SKYRIUS
PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMAS

3. Komisijos veiklos reglamentą tvirtina progimnazijos direktorius.

4. Komisija sudaryta iš 5 narių.

5. Komisijos nariais gali būti: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos specialistai, raštinės darbuotojai, švietimo pagalbos specialistai

6. Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas arba, jam nesant, kitas komisijos narys.

III SKYRIUS
PRIĖMIMO KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

7. Komisija atlieka šias funkcijas:

7.1. koordinuoja mokinių priėmimą į progimnaziją;

7.2. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų priėmimo į progimnaziją klausimais;

7.3. bendradarbiauja su mokyklos savivaldos institucijomis (progimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių savivalda) ar kitais asmenimis mokinių priėmimo į progimnaziją klausimais.

8. Komisija turi teisę:

8.1. priimti mokinius į progimnaziją;

8.2. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą komisijos sprendimams priimti;

8.3. į pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus, tėvus.

IV SKYRIUS
PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

9. Komisija dirba visus mokslo metus.

10. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

11. Komisijos pasitarimai organizuojami visus mokslo metus pagal poreikį.

12. Komisijos pasitarimus kviečia, jų vietą ir laiką nustato komisijos pirmininkas, o jo nesant – kitas komisijos narys.

13. Komisijos pirmininkas:

13.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;

13.2. pasirašo komisijos sprendimus, kitus su komisijos veikla susijusius dokumentus;

14. Komisijos pasitarimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia komisijos pirmininko balsas.

15. Komisijos priimti sprendimai skelbiami progimnazijos interneto svetainėje.

17. Komisijos protokolai saugomi 1 metus.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Šis reglamentas tvirtinamas, keičiamas ir papildomas Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus įsakymu.

______________________________